MSM Group

Худалдааны төлөөлөгчид

Г. Хосбаяр
Худалдааны төлөөлөгч, Кubota Брэнд менежер

88089306 khosbayar@msmco.net

Б. Пүрэвдаваа
Бренд Менежер
Компрессор

99106729 purevdavaa@msmco.net

Г.Мөнхбат
Багаж хэрэгслийн худалдааны төлөөлөгч

99029700 Munkhbat@msmco.net


КУБОТА цахилгаан үүсгүүр

Êóáîòà - 3 ôàçûí öàõèëãààí ¿¿ñã¿¿ð
Òåõíèêèéí ¿ç¿¿ëýëò
Çàãâàð   J310 J315 J320 KJ-T300
 
Äýýä ãàðàëò   11KVA(8.8kW) 16.5 KVA(13.2kW) 22 KVA(17.6kW) 33KVA(26.4Kw)
Åðäèéí ãàðàëò   10 KVA(8kW) 15 KVA(12kW) 20 KVA(16kW) 30KVA(24Kw)
Õ¿÷äýë-3 ôàç   380/415 380/415 380/415 380
Õ¿÷äýë-1 ôàç   220/240 220/240 220/240 220
Amper Íýã ôàç-220Â 9.1 x 3 13.7 x 3 18.2 x 3  
Íýã ôàç-240Â 8.3 x 3 12.5 x 3 15.0 x 3  
3 ôàç-380Â 15.2 22.8 30.4 45.6
3 ôàç-415Â 13.9 20.9 27.8  
Øîíãèéí òîî   2 øîí 4
Ãåíåðàòîð   3000 ýðãýëò/ìèí 1500эргэлт/мин
Äàâòàìæ   50 Ãö
À/¯ Êîýôôèöèåíò   0.8
Òóñãààðëàã÷   Ãàäàð îðîîìîã,F àíãèëàë, Äîòîð îðîîìîã H ангилал
Õîëõèâ÷èéí òºðºë   Øóóä õîëõèâ÷      
Êóáîòà õºäºëã¿¿ð-ìîäåëü D722 D1005 V1305 V3300
Õºäºëã¿¿ðèéí á¿òýö 4 öèêëèéí, óñàí õºðãºëòèéí äèçåëü õºäºëã¿¿ð
Àñàëòûí ñèñòåì   Öàõèëãààíààð-12 âîëüò ÒÃ
Öèëèíäðèéí áàãòààìæ 719CC 1001CC 1335CC 3318СС
Öèëèíäðèéí òîî   3 3 4 4
Ïîðøåíãèéí äèàìåòð, ÿâàëò 67 x 68 76 x 73.6 76 x 73.6 98 х 110
Òîñíû ñàâíû áàãòààìæ(ë) 3.4 4.3 5.7 13.2
Õºðãºã÷ øèíãýíèé áàãòààìæ (ë) 3 3.3 3.5 9.5
Òосны ангилал   API Service class CD, CE, CF, 10W30
Ò¿ëø   Äèçåëü
Ò¿ëøíèé ñàâíû áàãòààìæ (ë) 37 79 79 60
Ò¿ëøíèé çàðöóóëàëò (ë/ö) Á¿ðýí à÷ààëàëä 3.15 4.5 5.95 6.86
  3/4 à÷ààëàëä 2.63 3.78 4.75 5.12
  1/2 à÷ààëàëä 2.18 2.88 3.78 3.61
Òàñðàëòã¿é àæèëëàõ öàã Á¿ðýí à÷ààëàëä 11.5 17 13 8.7
  3/4 à÷ààëàëä 13.5 20 16.5 11.7
  1/2 à÷ààëàëä 16.5 26.5 20.5 16.6
Àêêóìóëÿòîð   12V-45Ah 12V-65Ah 12V-65Ah 12V-92Ah
7 ìåòðò á¿ðýí à÷ààëàëòòàé áàéõ ¿åèéí ÷èìýýíèé ò¿âøèí 75Db 76.5Db 77.5Db 73Db
Ó õ ªð õ ªí Óðò /ìì/ 995 1215 1300 1730
  ªðãºí /ìì/ 593 611 611 805
  ªíäºð /ìì/ 860 922 922 1046
Æèí   255 êã  340 êã 380 êã 710