MSM Group

Reflex IMDEXHUB-IQ software  

Хүссэн цагтаа, хүссэн газраасаа мэдээллийн сандаа шууд хандах боломж

Олон тооны эх үүсвэрээс мэдээллийг олж авах, хадгалах, боловсруулах, удирдах нь хайгуул, өрөмдлөгийн компаниудад том сорилт болдог. Цуглуулсан датагаа үр дүнтэй боловсруулалт хийж, шаардлагатай цаг тухай бүрд нь шийдвэр гаргах боломжтой байх нь чухал асуудал билээ.

ImdexHub-IQTM нь үүлэн тооцооллын системд суурилсан, өгөгдлийг найдвартай хадгалах, хөдөлгөөнт хэрэгслүүд рүү шилжүүлэх, хүссэн цагтаа компаний мэдээллийн сан луугаа хуулах, хөрвүүлэх боломжоор хангасан шийдэл юм.

REFLEX-н багаж болон AMC MUD AIDTM хэрэглэчдэд IMDEXHUB-IQTM ашиглах нь давуу бөгөөд өрөмдлөгийн явцтай нэг цаг хугацаанд мэдээллийг хүлээн авч боловсруулах боломжийг менежерүүдэд олгоно.