MSM Group

REFLEX XRF™ Solution

Цаг хэмнэх автоматжуулсан хэрэгсэл

Чанар өгөгдлийн тусламжтайгаар ажлын бүтээмжийг хамгийн өндөр байлгаж, ажиллах үйл явцыг шууд хянах нь REFLEX XRFTM -н гол зорилго юм.

  • Өгөгдлийг гаргах, шилжүүлэх
  • Өгөгдлийг хадгалах, нууцлах боломж