MSM Group

ШИНЭ МАШИНУУД БУУЛАА

Өнөөдөр Улаанбаатар гааль дээд манай захиалгын шинэ Mercedes-Benz машинууд буулаа - бүрдүүлэлтээ хийгээд үзүүлэнгийн танхимдаа авчирхаар байна.